Corax stadgarLadda ner dokument här:

Corax stadgarAllmänt


.1.1 Definition

Sektionen för humaniora-, utbildnings- och samhällsvetenskap, Corax, är en sektion inom Örebro Studentkår. Sektionens verksamhetsområde fastställs av Örebro Studentkårs Fullmäktige.

.1.2 Ändamål

Corax ska:

  • verka för att universitetsutbildningen inom sektionens områden bedrivs på vetenskapliga och/eller konstnärliga grunder samt håller god kvalitet,
  • främja sektionsmedlemmarnas studiesituation,
  • verka för att tillvarata sina medlemmars intressen i såväl studentfackliga som allmänpolitiska frågor.

Samt uppfylla de ändamål som skrivs i 5.2 ÖS stadgar.

.1.3 Stadgar

Corax stadgar är underordnade Örebro studentkårsstadgar (ÖS stadgar) i enlighet med 5.4 ÖS stadgar och ska därför användas i tillämpliga delar.

.1.4 Verksamhetsår

Corax verksamhetsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.


Organisation


.2.1 Corax verksamhet

Corax verksamhet bedrivs, av sektionens:

  1. sektionsmöte,
  2. styrelse,
  3. förtroendevalda,
  4. sektionsutskott,
  5. projektgrupper tillsatta av sektionsmöte, styrelse eller sektionsutskott.

.2.2 Offentlighet

Corax handlingar ska på begäran göras tillgängliga för medlem i sektionen. Annan får, efter beslut av sektionsstyrelsen, ta del av handlingarna. Undantaget från ovanstående är handlingar som enligt lag eller avtal belagts med sekretess.

.2.3 Medlemskap

Kriterier för ordinarie medlemskap i Corax fastställs av Örebro studentkårs Fullmäktige för

kommande verksamhetsår.

Medlemmar i sektionen är de studenter som läser program eller fristående kurser inom HumUS-institutionen vid Örebro universitet och som erlagt medlemskap i Örebro studentkår för innevarande termin. Ordinarie medlemskap erhålls i och med erlagd medlemsavgift i Örebro studentkår. Utträde sker automatiskt när medlemsavgift ej erläggs.

Stödmedlemskap hanteras i 2.4 ÖS stadgar

 .2.4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs av Örebro studentkårs Fullmäktige.

 


Sektionsmöte


.3.1 Definition

Corax sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ. Sektionsmötet beslutar om övergripande frågor och riktlinjer för verksamheten. Vid sektionsmöte har alla medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlem i Örebro studentkår som inte är medlem i sektionen har närvaro- och yttranderätt.

.3.2 Sammanträde

Sektionsmöte ska hållas före varje ordinarie Örebro studentkårs Fullmäktige, samt i övrigt då

sektionens verksamhet så kräver. Ordinarie sektionsmöte ska hållas tidigast tio dagar dock senast två dagar innan Örebro studentkårs Fullmäktigesammanträde.

.3.3 Åligganden

Vid sektionsmöte ska behandlas:

– Fullmäktiges dagordning då sådan finns tillhanda,

– eventuella motioner eller interpellationer från sektionens medlemmar,

– frågor som väckts av sektionens styrelse,

– godkännande av tidigare fattade styrelsebeslut,

– andra frågor vilka stadgas i sektionens eller Örebro studentkårs stadga enligt den ordning som där föreskrivs,

– aktuella frågor som rör sektionens övergripande verksamhetsområde,

 

Sektionsmötet ska senast 30 september:

– granska styrelsens verksamhetsberättelse,

– fastställa resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår, tillika ekonomisk årsberättelse,

– pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse,

– fastställa budget för verksamhetsåret,

 

Sektionsmöte ska senast 30 april:

– förrätta val till Örebro studentkårs Fullmäktige enligt de föreskrifter som ges av Örebro studentkårs stadga,

– välja det antal ledamöter till Örebro studentkårs Fullmäktige som fastställs av Örebro studentkårs Fullmäktige för kommande mandatperiod,

– nominera kandidater till poster som ska tillsättas av Örebro studentkårs Fullmäktige

– välja ledamöter till sektionsstyrelsen inför kommande verksamhetsår,

 

Sektionsmöte ska senast 15 maj:

– upprätta preliminär budget för kommande verksamhetsår samt anta förslag till sektionsavgift.

  • anta verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

.3.4 Kallelse

Sektionsmöte kan sammankallas av Corax ordförande, vice ordförande eller av sektionsstyrelsen annan beslutad styrelseledamot. Kallelse till sektionsmöte ska offentligt utlysas minst två veckor i förväg. Handlingar ska finnas tillgängliga en vecka innan mötestillfället.

.3.5 Motionsrätt

Motionsrätt tillkommer varje medlem i sektionen,

.3.6 Interpellation

Interpellation är skriftlig fråga från medlem till:

– av sektionsmöte valda representanter och styrelser,

– övriga organ inom sektionen.

Interpellation ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före sektionsmöte. Styrelsen ska delge berörd person eller organ interpellationen senast fem dagar före sektionsmöte. Svar på interpellation följs av debatt med sektionens medlemmar.

.3.7 Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte kallas av sektionens styrelse då så begärs av:

– styrelsens ordförande

– mer än hälften av styrelsens medlemmar,

– femtio (50) stycken av sektionens medlemmar,

– Örebro studentkårs revisorer.

Vid extra sektionsmöte får endast ärende vilket finns i kallelse tas upp till behandling. Kallelse till extra sektionsmöte ska offentligt utlysas minst en vecka i förväg. Handlingar ska finnas tillgängliga två dagar före mötet. I övrigt ska extra sektionsmöte behandlas som ordinarie sektionsmöte.

.3.8 Beslut

Beslut vid sektionsmöte fattas med enkel majoritet, om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal avgör lotten. Beslut ska protokollföras med antal röstberättigade. Omröstning är öppen, om inte begäran om sluten omröstning görs eller annat särskilt stadgas.

.3.9 Dokumentation

Sektionsmöte ska protokollföras och protokollen ska arkiveras i enlighet med Örebro studentkårs arkivpolicy.

.3.10 Besvär

Besvär över sektionsmötes beslut kan föras hos Örebro studentkårs Fullmäktige. Besvär får föras av minst femtio (50) stycken av sektionens medlemmar på nästa ordinarie sammanträde för Örebro studentkårs fullmäktige .

 


Styrelse


.4.1 Definition

Sektionens styrelse är sektionens verkställande organ, samt beslutande i frågor som behandlas mellan sektionsmöten. Vid styrelsemöten har samtliga styrelsemedlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen eller sektionsmötet besluta om öppna dörrar då samtliga medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

.4.2 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, informationsansvarig, sexmästare, två introduktionsansvariga (generaler), utbildningsbevakare med inriktning utbildning, utbildningsbevakare med inriktning studiemiljö, näringslivsansvarig. I övrigt högst en ledamot.

.4.3 Ansvar

Styrelsen är ansvarig inför sektionsmöte och ska anmäla fattade beslut till sektionsmöte för

godkännande.

.4.4 Åligganden

Styrelsen åligger, utöver vad som annars föreskrivs i dessa stadgar, att:

– bereda ärenden som ska behandlas vid sektionsmöte,

– besluta i alla ärenden som inte förbehålles sektionsmöte eller då sektionsmöte delegerat

beslutanderätten till styrelsen,

– avgiva yttrande över till sektionsmöte inlämnade motioner,

– utfärda kallelse och upprätta dagordning för sektionsmöte,

– tillse att sektionens medlemmar informeras om den löpande verksamheten,

– upprätta förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, enligt vad som stadgas i 4:11

Verksamhetsplan,

– efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse, enligt vad som stadgas i 4:12

Verksamhetsberättelse,

– upprätta förslag till budget för kommande verksamhetsår, enligt vad som stadgas i 4:13 Budget,

– efter verksamhetsårets slut avlägga ekonomisk årsberättelse, enligt vad som stadgas i 4:14

Ekonomisk årsberättelse,

– utfärda instruktioner för styrelsens beredande organ,

– verkställa av sektionsmöte fattade beslut,

– besvara remisser från kårstyrelse, universitet och liknade i den utsträckning möjlighet finnes,

– genomföra en väl planerad överlämning av verksamheten till efterföljande styrelse,

– utse övriga erforderliga representanter till kommittéer och utskott,

.4.5  Sammanträde

Styrelsemöte ska hållas före varje ordinarie sektionsmöte, samt i övrigt då sektionens verksamhet så kräver. Styrelsemöte i samband med sektionsmöte ska hållas tidigast 16 dagar eller senast åtta dagar innan ordinarie sektionsmöte.

.4.6 Kallelse

Styrelsemöte kan sammankallas av Corax ordförande, vice ordförande eller av styrelsen annan beslutad ledamot. Kallelse till styrelsemöte ska sändas till ordinarie ledamot minst en vecka innan möte, handlingar ska finnas tillgängliga senast fyra dagar innan mötestillfället.

.4.7 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess valda ledamöter är närvarande.

.4.8 Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

.4.9 Dokumentation

Styrelsemöte ska protokollföras. Protokollen ska arkiveras i enlighet med Örebro studentkårs

arkivpolicy.

.4.10 Delegationsrätt

Styrelsen får delegera beslutanderätt till enskilda förtroendevalda och sektionens utskott.

.4.11 Verksamhetsplan

Styrelsen åläggs att upprätta verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Denna ska utgå från av Örebro studentkårs Fullmäktige upprättad verksamhetsplan.

.4.12 Verksamhetsberättelse

Styrelsen åläggs att efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse för godkännande av sektionsmötet. Verksamhetsberättelsen ska vara kårstyrelsen tillhanda senast 30 september.

.4.13 Budget

Styrelsen åläggs att upprätta preliminär budget för nästkommande verksamhetsår.

.4.14 Ekonomisk årsberättelse

Styrelsen åläggs att avge ekonomisk årsberättelse för godkännande av sektionsmötet. Ekonomisk årsberättelse ska vara Örebro studentkårs kårstyrelse tillhanda senast 30 september.

 


Sektionens utskott


.5.1 Definition

Sektionens utskott är introduktionsutskottet och sexmästeriet och utbildningsutskottet.

 

.5.2 Sexmästeriet

Ordförande i sexmästeriet är sexmästaren.

Ledamöter i sexmästeriet är de studenter som aktivt deltar i sexmästeriets verksamhet.

 

.5.3 Introduktionsutskottet

Ordförande i introduktionsutskottet är generalerna gemensamt. En ny general väljs varje termin av föregående termins generaler. General sitter över två terminer höst-vår eller vår-höst.

Ledamöter i introduktionsutskottet är de studenter som aktivt deltar i introduktionsutskottets verksamhet.

.5.4 Utbildningsutskottet

Ordförande i utbildningsutskottet är någon av de två utbildningsbevakare, vem avgörs genom konsensusbeslut eller av Corax ordförande. Ledamöter utses av utbildningsbevakarna enligt fastslagen strategi för Corax utbildningsbevakning.

 


Förtroendevalda


.6.1 Definition

Förtroendevald i Corax är den som genom beslut av sektionsmöte eller sektionsstyrelse erhållit särskild post inom sektionen eller i externa organ.

.6.2 Åligganden

Förtroendevald i Corax ska aktivt företräda sektionen och Örebro Studentkår inom det organ i vilket han eller hon verkar. Förtroendevald ska kontinuerligt avge rapport till sektionsstyrelsen.

.6.3 Ansvarighet

Förtroendevald är ansvarig inför sektionsmötet.

.6.4 Presidiet

Presidiet för Corax består av sektionens Ordförande, vice ordförande och kassör. Presidiet äger befogenhet att avgöra ärenden mellan sektionsstyrelsens möten, dessa beslut ska godkännas på nästföljande styrelsemöte. Riktlinjer och ekonomiska ramar för presidiebesluten ska fastslås i samband med budget varje år. Presidiebeslut sker genom enkel majoritet. Ordförande och kassör ska ha fullmakter till sektionens konton.

.6.5 Valbarhet

Valbar till förtroendepost är ordinarie medlem   i sektionen eller medlem i Örebro studentkår som under förtroendepostens löptid kommer vara ordinarie medlem i sektionen.

.6.6 Val

Personval sker  genom sluten omröstning, om inte sektionsmötet bestämmer annat. Vid lika röstetal vid val till förtroendepost avgör lotten.

.6.7 Mandatperiod

Mandatperiod för förtroendevald i sektionen är ett verksamhetsår, om inte annat särskilt stadgas eller beslutas av sektionsmöte eller, på delegation av sektionsmöte, av sektionsstyrelsen.

.6.8 Entledigande

Förtroendevald kan entledigas av sektionsmöte eller, på delegation av sektionsmöte, av sektionsstyrelsen. Entledigande kan ske på egen begäran eller genom misstroendeförklaring då förtroendevalds handlande ej följer dessa stadgar eller på annat vis missköter sina åligganden.

Misstroendeförklaring av förtroendevald kan väckas av enskild medlem. Om frågan om entledigande väckts med hänvisning till de två ovan nämnda skälen ska förtroendevald innan beslut fattas ges möjlighet att yttra sig. Omröstning ska ske slutet och beslut fattas med kvalificerad majoritet, det vill säga minst ¾ av de närvarande.

.6.9 Fyllnadsval

Förtroendeposter kan fyllnadsväljas av sektionsmöte eller på delegation av sektionsmöte, av

sektionsstyrelsen.

.6.10 Fullmäktigedelegater

Corax Fullmäktigedelegater i Örebro studentkårs Fullmäktige ska företräda sektionsmötes vilja. Fullmäktigedelegaterna ska närvara på sektionsmötet där Fullmäktigehandlingarna avhandlas. Fullmäktigedelegater kan entledigas av sektionsmötet.

.6.11 Ansvarsfrihet

Förtroendevald får inte själv delta i beslut angående dennes ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beslutas om enligt kapitel 3:3 Åligganden.

 


Val


Nomineringsrätt tillkommer alla medlemmar i Örebro studentkår.

Nomineringar ska vara sektionsstyrelsen eller den sektionsstyrelsen så uppdragit tillhanda senast fem veckor innan sektionens valmöte.

Sektionsstyrelsen ansvarar för att inkomna nomineringar offentliggörs på det sektionsmöte som föregår sektionsmöte då val skall behandlas. Corax sektionsmöte kan besluta om frinominering.

 


Ekonomi


.8.1 Räkenskapsår

Räkenskapsåret motsvarar verksamhetsåret i enlighet med 1:4 Verksamhetsår.

.8.2 Firmateckning

Corax firma kan tecknas efter delegation från ÖS kårstyrelse, var och en för sig, av ordförande, kassör och ytterligare styrelsemedlem om styrelsen så beslutar.

.8.3 Överskott och underskott

Sektionsmöte beslutar om disposition av eventuella överskott samt täckande av eventuellt underskott av verksamheten.

.8.4 Delegering

Styrelsen äger rätt att delegera rätten att besluta över finansiella medel till sektionens verksamhet. Användandet av dessa finansiella medel ska redovisas med kvitton till styrelsen.

.8.5 Fonderade medel

Corax sektionsmöte beslutar om disposition av sektionens fonderade medel.

 


Stadgefrågor


.9.1 Stadgeändring

För ändring i, eller tillägg till, dessa stadgar krävs bifall vid två på varandra följande sektionsmöten, med minst tre veckors mellanrum. Vid det andra sammanträdet ska bifall ges av kvalificerad majoritet, varmed menas tre fjärdedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna. Stadgarna ska godkännas av Örebro studentkårs Fullmäktige.

.9.2 Tolkningsfråga

Vid tolkningsfråga av dessa stadgar ska först sektionsordförandes, därefter Örebro studentkårsordförandes, därefter Örebro studentkårs verksamhetsrevisors åsikt gälla.

 


Sektionens upplösning


.10.1 Beslut om sektionens upplösning

Beslut om sektionens upplösning fattas av två på varandra följande sektionsmöten, med minst fyra veckors mellanrum. Båda besluten ska fattas med kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses tre fjärdedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna. Beslutet ska godkännas av Örebro studentkårs Fullmäktige.

.10.2 Disposition av tillgångar

Vid upplösning av sektionen ska Örebro studentkårs Fullmäktige besluta om disposition av sektionens finansiella och materiella tillgångar och arkivalier.