Corax verksamhetsplan & budget för året 2017/2018


Ladda ner dokument här:
Budgetförslag 2017-2018
Verksamhetsplan 2017-2018


Utbildningspolitik
Som en del av Örebro studentkår strävar Corax efter att bedriva en utbildningsbevakning som överensstämmer med de tankar och visioner som formulerats gemensamt av Örebro studentkår. Kårsektionen Corax ska:

• Fortsätta att bygga på relationen till institutionen HumUS
• Skapa innovativa tillfällen för studenter att kunna diskutera sina utbildningar
• Tillsammans med institutionen och studenters frågor och åsikter utveckla utbildningarna

Jämlikhet
Kårsektionen Corax ska på kårsektionsnivå aktivt arbeta och verka för jämlikhet och jämställdhet utefter Örebro Studentkårs jämlikhetspolicy. Vi ska som kårsektion se till att alla våra event, föreläsningar samt studiesociala och studieakademiska aktiviteter genomsyras av en aktiv tanke om jämlikhet och inkludering. Vi arbetar som kårsektion för en genuin representation där alla medlemmar skall känna sig inkluderade och representerade för att på så vis skapa den största möjliga tryggheten och viljan att känna sig välkomnad till kårsektionen Corax.

• Alla medlemmar som vill ska kunna söka eller nomineras till Corax styrelse och utskott.
• Val till styrelsepost eller utskott ska baseras på kunskap, meriter och personlig lämplighet.
• Alla event, föreläsningar samt studiesociala och studieakademiska aktiviteter skall genomsyras av en aktiv tanke och beaktning om jämlikhet, representation och inkludering för alla medlemmar i den längsta mån det överhuvudtaget är möjligt.
• Styrelsen och Presidiet skall arbete aktivt för att utveckla kårsektionens organisation och resurser för att på så vis kunna verka för Corax tillväxt och i sin tur även där kunna verka för en större representation och jämlikhet.

Medlemsrekrytering
Engagemang är grundförutsättning för kårsektionen Corax. För att bredda verksamheten och göra den mer attraktiv är det viktigt att fler medlemmar ansluter sig aktivt i kårsektionens verksamhet. Corax styrelse bör under hela verksamhetsåret aktivt arbeta för att värva nya medlemmar och leda in fler i ett mer aktivt engagemang. Det gör styrelsen genom att:

• Utveckla transparensen från styrelsen till medlemmarna. Detta genom att använda sig av de resurser som finns, exempelvis sektionsrum, sociala medier, utskott.
 Ett exempel på denna transparens är för verksamhetsåret 17/18 den relativt nyinsatta ”Sektisgruppen” som skall verka för ett öppnare och mer tillgängligt kårsektionsrum för alla medlemmar i Corax.
• Upplysa och informera om vilka möjligheter medlemmar har att engagera sig inom Corax verksamhet
• Ta del av medlemmar och studenters förslag, behov och önskemål för att göra medlemskapet mer attraktivt.
• Marknadsföra det vi som kårsektion erbjuder i frågor som rör utbildningsbevakning och studiesociala sammanhang.

Studiesocialt
Kårsektionen Corax studiesociala utskott ska arbeta aktivt för att engagera och inkludera medlemmar i olika sociala aktiviteter. Det bör vara varierade aktiviteter, allt från studiesociala aktiviteter till idrottsevenemang och föreläsningar. Kårsektionen Corax ska:

• Komma på nya idéer för aktiviteter som lockar alla kårsektionens medlemmar, oavsett termin
• Skriva utvärderingar efter utförda aktiviteter för att utveckla kårsektionens fortlöpande tillväxt
• Studiesocialt ansvarig har ansvaret att tillsätta det studiesociala utskottet.

Näringsliv
Kårsektionen Corax ska arbeta aktivt för att förbättra och utöka samarbeten med externa parter. Detta ska ske i linje med Örebro Studentkårs policy för externa aktörer. Kårsektionen Corax ska:

• Skapa nya och medlemsexklusiva förmåner genom att skapa olika evenemang och erbjudanden
• Utreda och hitta möjligheter för att teckna nya samarbeten med interna respektive externa aktörer
• Upprätthålla och underhålla kontakten med nuvarande samarbetspartners
• Skriva utvärderingar efter utförda aktiviteter
• Utveckla en strategi för hur utskottet ska vara uppbyggt och ha för målsättning
• Näringslivsansvarig har ansvaret för att tillsätta näringslivsutskottet

Information och marknadsföring
Kårsektionen Corax informationsutskott ska hålla god kontakt med näringslivsansvarig för att hålla koll på hur samarbetspartners vill marknadsföra sig i Corax kanaler samt vad som är överenskommet i avtalen. Informationsutskottet är nytt för verksamhetsåret 17/18 och styrelsens uppgift blir därmed att etablera utskottets arbete och skapa struktur för hur det ska vara uppbyggt.

• Utveckla en strategi för hur utskottet ska vara uppbyggt och ha för målsättning
• Informationsansvarig har ansvaret för att tillsätta utskottet Corpus

Lärarutskottet
Nytt i Corax är lärarutskottet. Detta kommer att vara under uppstart under verksamhetsåret 2017/2018. Styrelsen ska se till att policyn för utskottet följs och att utforma och etablera utskottet inom, och utanför Corax.

Syfte
• Utskottet ska verka för att samla studenter som studerar lärarutbildningen vid Örebro Universitet, oavsett inriktning och kårsektion.
• Fungera som en samordnande plattform för studentrepresentanter att diskutera möteshandlingar och aktuella frågor kopplade till lärarutbildningen.

Mål
• Skapa kårsektionsöverskridande samarbeten, diskussioner och engagemang kring lärarutbildningen
• Skapa lärorika och utvecklande studiesociala evenemang kring lärarutbildningen
• Utveckla en strategi för hur utskottet ska vara uppbyggt och ha för målsättning
• Ordförande för Örebro Lärarstudenter utser utskottet i samråd med berörda kårsektioners styrelser.