Styrelsens arbetsbeskrivningar


Arbetsbeskrivning – Ordförande och vice ordförande

Allmänt om posten

Kårsektionen Corax är ansvarig främst inför sina medlemmar men också för samtliga studenters utbildningsbevakning som läser under Institutionen HumUS vid Örebro Universitet. Ordförande tillsammans med vice ordförande är gemensamt ansvariga för det arbete Corax styrelse utför under verksamhetsåret.

Gemensamma uppgifter

Ordförande och vice ordförande är gemensamt ansvariga för sektionen Corax verksamhet. De väljer tillsammans sina respektive arbetsområden men gör bäst i att hålla varandra uppdaterade och insatta i samtliga frågor och arbetsuppgifter för att kunna lasta över ansvar på varandra för en jämn ansvarsfördelning över verksamhetsåret.

Ska verka som stöd för samtliga övriga styrelsemedlemmar i deras respektive uppdrag.

 

 • Kalla till sektionsmöten.
 • Leda och bistå med hjälp till övriga styrelsemedlemmar inom deras respektive ansvarsområden.
 • Utveckla Corax verksamhet.
 •  Ansvara för att styrelsen och andra representanter för kårsektionen agerar inom Corax stadgars gränser.
 • Är ytterst ansvariga för sektionen Corax verksamhetsplan och budget.

 

Specifika uppgifter ordförande

 • Representera Corax i Institutionsledningsrådet (ILR) med en plats tillsammans med en utbildningsbevakare.
 • Ansvara för att möteshandlingar är stadgeenligt utskickade.
 • Administrera Corax styrelsearbete, justera mötesprotokoll, ha övergripande översikt i Dropbox, koll på arbetsbeskrivningar, utvärderingar osv.
 • Tillsammans med sekreterare sammankalla till styrelsemöten.
 • Delta i ordförandeforum som anordnas av Örebro Studentkår.
 • Stå som firmatecknare tillsammans med näringslivsansvarig

 

Specifika uppgifter vice ordförande

 • Representera Corax i Örebro studentkårsstyrelse (KS), och därmed även infinna sig på fullmäktigemöten.
 • Driva kommunikationen mellan ÖS och Corax styrelse.
 • Ansvara och arbeta med Corax Fullmäktigedelegater.
 • Agera å ordförandes vägnar efter gemensamt beslut, vid tillfällen då denne ej har möjlighet att närvara.

Övrigt:

Hålla koll på mail till respektive mailadress

Ordförande: ordforande@sektionencorax.se

Vice Ordförande: vice@sektionencorax.se / corax.ks@orebrostudentkar.se

Arbetsbeskrivning- Sekreterare

Allmänt om posten

Posten som sekreterare kretsar främst kring mötena (styrelse- och sektionsmöten) då det innefattar att skapa en dagordning och att väl på mötet föra protokoll. Utöver detta fungerar sekreteraren vid behov som en ledamot, där posten främst ska fungera som ett bollplank gentemot de styrdokument som styr kårsektionen .

Sekreterarspecifika uppgifter

 • Skapa dagordning
 • Senast två (2) dagar innan styrelsemöte
 • Senast sju (7) dagar innan kårsektionsmöte
 • Senast två (2) dagar innan extrainsatt kårsektionsmöte
 • Dagordningen ska följa de specifika mallar som finns tillgängliga via dropbox

 

 • Protokollföra mötena

 

 • Sammanställa protokoll & se till att mötesordförande och justerare signerar protokollet.

 

 • Alla protokoll skall sparas på Dropbox, sättas in i pärm & skickas till Vice-ordförande med utbildningspolitiskt ansvar på studentkåren via mail. Alla protokoll ska offentliggöras via Corax hemsida. Övrig tillgänglighet på t.ex. Facebook diskuteras sinsemellan huruvida styrelsen vill göra.

 

 • Skapa schema över vem som sitter under kårsektionsrummets öppettider. Schemat ska möjliggöra att alla Corax organ syns, dvs. att alla som har tillgång till kårsektionsrummet ska finnas med på schemat.

 

 • Ansvara för pärmarna

 

Övrigt

Viktigt att hålla bra ordning i Dropbox, genom att tydligt döpa dokumenten med datum och siffra, t.ex. Styrelsemöte 1. 16-01-02.

 

 

Glöm ej att ändra diarienumret (dnr), olika för styrelse- och sektionsmöte.

 • Styrelsemöte:

Dnr:15/16: XXII.A.4.1.13

 

 • Sektionsmöte:

Dnr:15/16: XXII.A.2.4*

 

*Den sista siffran är vilket möte i ordningen det är, alltså i dessa fall, styrelsemöte nummer 13 och sektionsmöte nummer 4.  För mer information kolla dokumentet ”kort om arkivering via dropbox”.

(Fråga vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar i ÖS om det är oklart)

 

Hålla koll på mailen sekreterare@sektionencorax.se

 

Håll ett övergripande öga på allt som händer inom kårsektionen för att du som sekreterare kan fundera som ett bollplank i de flesta situationer.

Arbetsbeskrivning- Ekonomiansvarig

Allmänt om posten

Ekonomiansvarig har det yttersta ansvaret för kårsektionens ekonomi i smått och stort. Detta innefattar bland annat att ha koll på kårsektionens ekonomiska flöde, säkerställa att det finns underlag för transaktionerna, arbeta nära de övriga styrelsemedlemmarna och stötta dessa med diverse riktlinjer och rådgivning samt skapa och uppfölja budget.
Ekonomiansvarig sköter sektionens internetbank där alla transaktioner sker och ger löpande uppdateringar till övriga styrelsen om det ekonomiska läget. Nytt är även att ekonomiansvarig ska upprätthålla att Corax numera är en kontantfri sektion.

Uppgiftsspecificering:

 • Se till att alla utgifter stärks med betalningsbevis (kvitto eller liknande), förs in i kronologisk ordning i kårsektionens ekonomipärm. Alltså, samla underlag för bokföringen och månadsvis lämna in detta till ekonom på kårkansliet som sedan löser resten gällande bokföring.

 

 • Skapa budget (utifrån budgetförslag som du får i samband med överlämning) och kontinuerligt uppdatera budget samt skapa ett budgetförslag för nästkommande verksamhetsår.

 

 • Betala fakturor i tid samt se till att fakturering sker enligt avtal (i samarbete med näringslivsansvarig) samt sköta överföringar gällande kvittokvittenser.

 

 • Swish (Ansvara och ha övergripande kontroll över kårsektionens swish)

 

 • Sälja medlemskap (via swish alternativt banköverföring)

 

 • Samarbeta, ge råd och riktlinjer till övriga styrelsemedlemmar och utskott.
  Exempelvis med generaler i samband med introduktion, studiesocialt ansvarig i samband med diverse aktiviteter, sittningar och näringslivsansvarig vid samarbetsavtalsskrivning.

Övrigt

Ekonomiansvarige arbetar dessutom i presidiet med frågor som rör styrelsen och kårsektionen i stort. Det ska även finnas en kontinuerlig kontakt med Örebro studentkårs kanslist. Ett par gånger per verksamhetsår är det också kassörmöte på Örebro studentkår.

Ramen för hur mycket och inom vad man kan engagera sig i som ekonomiansvarig är väldigt bred och posten kan således passa både dig som främst vill arbeta med ekonomi och dig som även vill verka som en ledamot eller vice vice ordförande genom att sitta med på biljettförsäljningar etc.

I rollen ingår också att hålla koll på mailen (ekonomiansvarig@sektionencorax.se) samt att besvara frågor gällande ekonomin.

Arbetsbeskrivning- Informationsansvarig!

Allmänt om posten!

Informationsansvarig har det yttersta ansvaret för att sektionens

medlemmar får ta del av rätt och riktig information om t.ex. möten, events

och övriga saker som de behöver veta om. Informationsansvarig har även det

övergripande ansvaret för sektionens informationskanaler såsom: Facebook,

Instagram samt hemsidan och sköter det dagliga underhållet av dessa. Du

har också det övergripande ansvaret för sektionens marknadsföring såväl

internt som externt.

!!

Informationsspecifika uppgifter!

➢ Ansvar för sektionens anslagstavlor. !

➢ Beställning av trycksaker och profilmaterial. !

➢ Tätt samarbete med övriga styrelseposter för att kommunicera

aktuell och relevant Coraxinformation. !

➢ Representant för Corax i ÖS kommunikatörsråd. !

➢ Sektionens fotografering. !

➢ Ansvarig för vad som läggs ut i sektionens kanaler och sållar bland de

förfrågningar som kommer in. !

➢ Synliggöra sektionen Corax i högsta möjliga mån.

Övrigt!

Informationsansvarig bör jobba tätt med samtliga poster för att vara

underrättad om de planerade uppdateringarna som sker i sektionens

kanaler. Har ett nära samarbete med näringslivsansvarig för att säkerställa

våra samarbetspartners önskemål och att kontrollera vad som publiceras. !

Håll koll på mailen informationsansvarig@sektionencorax.se

Arbetsbeskrivning- Näringslivsansvarig

Allmänt om posten

Näringslivsansvariges främsta uppgift är att vara en länk mellan Corax medlemmar och näringslivet. Ansvaret innebär därför att vara uppmärksam efter, och aktivt leta efter samarbeten med olika parter, planera och arrangera event. För att skapa goda samarbeten som varar under en längre tid förhandlas och skrivs fördelaktigt avtal med samarbetspartners, som ska gynna Corax medlemmar. Samarbetspartners ska ha relevans för Corax medlemmar genom att skapa kontakter och erfarenheter inför kommande arbetsliv, men samarbeten kan också vara av ren studiesocial eller praktisk karaktär, så som föreningar och tryckerier. I ansvaret ingår att bibehålla en god kontakt med befintliga samarbetspartners, följa avtal, förhandla om avtal och hjälpa andra i Corax styrelse med eventuella förhandlingar och upprättande av avtal om gällande samarbeten. I arbetet ingår även att ansvara för projekt med näringslivsanknytning inom Corax samt vissa kårsektionsöverskridande projekt.

Näringslivsspecifika uppgifter

 

 • Hålla en god kontakt med befintliga samarbetspartners.

 

 • Se till att befintliga avtal uppfylls.

 

 • Leta efter nya samarbetspartners som gynnar Corax medlemmar. Både partners som gynnar alla medlemmar, men även programspecifika partners som endast söker sig till en specifik grupp av Corax medlemmar.

 

 • Eftersträva en bredd av samarbetspartners för att skapa en näringslivskoppling för samtliga program inom Corax.
 • Utforma nya avtal med samarbetspartners samt omförhandla befintliga avtal varje år. Stäm av avtal med Örebro studentkårs stadga, Corax styrelse samt med Örebro studentkårs ekonom innan de skrivs på. Enstaka tillfälliga samarbeten behöver i regel inte något formellt kontrakt.

 

 • Tillsammans med samarbetspartner bestämma och planera aktiviteter för Corax medlemmar. Stäm av med Corax styrelse och andra föreningar för att ej krocka med andra event eller tentor.

 

 • Ha en god kontakt med informationsansvarig i Corax för att planera marknadsföring av planerade evenemang, kontrollera vad som läggs upp i sociala medier, planera inlägg från näringslivet (om sådana önskemål inkommer) som publiceras i Corax sociala medier.

 

 • Ha en god kontakt med Ordförande för lärarutskottet (ÖLS) för att bistå med hjälp att hitta samarbetspartners som är aktuella för lärare.

 

 • Ha kontakt med ekonomiansvarig när nya avtal skrivs samt vid fakturering samtidigt som faktureringsadresser kontinuerligt uppdateras.

 

 • Tillsätta och ansvara för näringslivsutskottet (ca. 4 personer, men finns behov kan fler tillsättas) samt projektgrupper som arbetar med näringslivsrelaterade projekt och ha regelbundna möten.

 

 • Är tillsammans med ordförande firmatecknare för Corax.

 

 • Utföra utvärderingar tillsammans med utskott/projektgrupp efter alla aktiviteter, vad som gick bra/mindre bra och vad som bör ses över till nästa gång.

 

 • Aktivt delta i Karriärforum med de andra kårsektionernas näringslivsansvariga, samt främja kårsektionsöverskridande samarbeten och projekt.

 

 • Utveckla och förbättra avtalsmallar, avtalspaket, överlämningsdokument och övriga viktiga mallar för en långsiktigt konsekvent och stabil utveckling av Corax näringslivsarbete.

Övrigt

Hjälp med avtalsskrivning finns att få centralt från Örebro studentkår både med formalia och den juridiska biten. Så var inte rädd för att be om hjälp där, men var beredd på att inte få hjälp på en gång. Mail: ekonomi@orebrostudentkar.se

 

I arbetet med ett näringslivsutskott finns det rum för förbättring. Utskottet jobbar i nuläget främst i projektgrupper som delegeras ut av näringslivsansvarig.  För att personer i utskottet ska få regelbundna uppgifter rekommenderas att en och en eller två och två inom utskottet blir ansvariga för var sin samarbetspartner, beroende på hur mycket arbete som krävs. Ansvaret skulle innebära att upprätthålla kontakten med partners samt se till att avtalet följs och ansvara för de aktiviteter eller annat som arrangeras i samarbete med partnern. Utskottet kan även arrangera saker alla tillsammans och självklart ta hjälp och stöd av varandra och framförallt av näringslivsansvarige. Eftersom både näringslivsposten och utskottet är så nytt inom Corax uppmuntras mod att testa nya saker och arbetssätt samt att se och lära av andra kårsektioner som kommit längre i sitt näringslivsarbete.

 

Håll koll på mailen via one.com: naringslivsansvarig@sektionencorax.se

 

Näringslivsutskottet delar på en mail: naringslivsutskottets@sektionencorax.se

Arbetsbeskrivning Studiesocialt ansvarig

Allmänt om posten

Posten som studiesocialt ansvarig innefattar att kontinuerligt se till att anordna en bred variation av aktiviteter för samtliga av Corax medlemmar. Fantasin får flöda fritt i den mån att det är uppskattat av medlemmarna och är av värde för deras medlemskap samt att det syftar till att stärka gemenskapen inom sektionen.

Studiesocialt ansvarigs specifika uppgifter

 • Tillsammans med utskottet ska studiesocialt ansvarig planera och arrangera aktiviteter och evenemang för Kårsektionen Corax medlemmar. Dessa aktiviteter och evenemang ska ha som syfte att locka alla medlemmar, vilket således gör att aktiviteterna bör vara varierande. Aktiviteterna bör även alltid präglas av en gemskapsanda för samtliga.
 • Ansvara för och sammankalla till möten med studiesociala utskottet.
 • Verka för att ha ett välmående och fungerande utskott. Skapa en struktur i gruppen och se till att alla är delaktiga i arbetet.
 • Arbeta för en öppen och välkomnande sektion med en bra studiekultur.
 • Aktivt hålla koll på andra utskott och samarbetspartners i Corax vid planering av aktiviteter så att det inte uppstår krockar i scheman.
 • Bibehålla gott sektionsöverskridande samarbete genom plattformen ”Unisex” där samtliga sektioners studiesocialt ansvariga sitter med.
 • Utföra utvärderingar tillsammans med utskottet efter större aktiviteter, vad som gick bra/mindre bra och vad som bör ses över till nästa gång.
 • Ansvara för att Corax studiesociala utskotts Facebooksida och Instagramkonto sköts snyggt och enligt Corax visioner.

 

Studiesociala utskottet specifika uppgifter

 • Som individ och i grupp vara med och representera Corax med huvudsakliga syftet att arrangera aktiviteter och evenemang för samtliga medlemmar som främjar och bygger gemenskap studenter emellan.
 • Representera Corax medlemmar som röst och påverka samt genomföra aktiviteter efter medlemmars önskemål.
 • Vara delaktiga och promota aktiviteter.

 

Övrigt

Ha kul, ju roligare man har desto bättre arbete kan man göra!

 

Hålla koll på mailen: studiesocialt@sektionencorax.se

Arbetsbeskrivning – Introduktionsansvariga

 

Allmänt om posten
Som introduktionsansvariga är vår främsta uppgift att göra varje terminsstart så bra och så givande som möjligt för de nya studenterna inom sektionen Corax. Syftet och målet med introduktionen är att det under veckornas gång skall finnas något för alla, vilket sedermera skall ge varje individ möjligheten att efter eget behag, finna sin unika väg in i studentlivet. För att kunna nå detta mål, att göra introduktionen till något givande och på så vis underlätta starten på studietiden, för vi ett nära samarbete med universitetets övergripande introduktionsansvarige, Örebro studentkår, Örebro kommun samt introduktionsansvariga från andra kårsektioner. Samarbetet dessa parter emellan syftar till att skapa en introduktion innehållande både det praktiska, det sociala och det akademiska.
Det ovan nämnda samarbetet sker i en utav universitets rådsfunktioner, den så kallade Qrakegruppen. Här planerar och schemalägger vi de övergripande och gemensamma aktiviteterna inför kommande introduktion. Som introduktionsansvarig går man även en extern ledarskapsutbildning för att kunna möjliggöra målen. Utöver den övergripande planeringen och schemaläggningen, har vi även till uppgift att välja ut faddrar inför varje introduktion som i enlighet med introduktionens vision, skall ge de nya studenterna bästa tänkbara start på sin studietid här i Örebro.

 

Introduktionsspecifika uppgifter

 • Planera och schemalägga introduktionen

 

 • Leda fadderutbildningar i bl.a. krishantering och kommunikation

 

 • Bedriva samarbete med universitetets olika parter gällande introduktionen

 

 • Utse faddrar och sammansätta faddergrupper

 

 • Planera och leda faddermöten

 

 • Kontaktpersoner med krögarna i Örebro

 

 • Kontaktpersoner för alla nya studenter inom sektionen Corax

 

 • Budgetansvariga för introduktionen

 

 • Högst ansvariga (inom sektionen) för introduktionen i sin helhet
 • Utfärdar policys och regler för fadderkontrakt

 

 • Aktivt delta i styrelsemöten

 

 

Övrigt

Hålla koll på mailen: introduktionsansvarig@sektionencorax.se

Arbetsbeskrivning – Ledamot

Allmänt om posten

 

Som ledamot finns inga på förhand fastställda specifika arbetsuppgifter. Ledamoten ska vara behjälplig i allt styrelsen företar sig. Det är emellertid av godo att varje nytillsatt styrelse i början av ett verksamhetsår fastställer arbetsuppgifter för ledamotens kontinuerliga arbete. Därtill fungerar ledamoten som en viktig röst på styrelsemöten.

Ledamotsspecifika uppgifter

Nedan följer exempel på arbetsuppgifter som skulle kunna tillskrivas ledamotens kontinuerliga styrelsearbete:

 

 • Ha det yttersta ansvaret för sektionsrummet.

 

 • Ha det övergripande ansvaret för medlemsrekrytering.

 

 • Författa och granska styrdokument.

 

 • I samråd med ekonomiansvarig hantera sektionsinköp, såsom material till sektionsrummet, inköp till möten, eventuellt profilmaterial och dylikt.

 

 • Vara kreativ och komma med idéer till nya projekt styrelsen kan ta sig an

Övrigt

Det kan vara av godo för ledamoten att hålla sig à jour med det arbete som görs i styrelsens utskott samt med det arbete som styrelsen gör tillsammans med aktörer utanför sektionen, för att vid behov vara behjälplig.

 

Som ledamot finns frihet att ta initiativ som på något sätt gynnar sektionen och dess medlemmar.

 

Hålla koll på mailen ledamot@sektionencorax.se

Arbetsbeskrivning- Utbildningsbevakare

Allmänt om posten

Som utbildningsbevakare ansvarar du för Corax arbete med utbildningsfrågor. Genom att rätten att bedriva utbildningsbevakning har givits till studentkåren så är du representant för alla de studenter som läser under HumUS. Målet är att få studenter att vara med och tycka till och påverka sin utbildning. Vid varje möte där beslut fattas som rör studentenen har studenten rätt att delta (högskoleförordningen).

 

En person väljs vid valmötet in som representant för skyddsombudsansvar och en som representant för sektionen som sitter med vid institutionsledningsrådet (ILR). Det resterande arbetet kan fördelas mellan posterna på olika sätt som känns lämpligt.

Utbildningsbevakar-specifika uppgifter

 

 • Leda arbetet i Corax Utbildningsutskott
  • Administrera och organisera verksamheten
  • Hantera utbildningsrelaterade ärenden

 

 • Representera Corax utbildningsbevakning i Institutionsledningsrådet (ILR)

 

 • Representera Corax utbildningsbevakning i Skyddsombudsmöten

 

 • Representera Corax utbildningsbevakning i Örebro Studentkårs Utbildningsråd (UBR)

 

 • Tillsätta representanter till representativa råd och utbildningskollegier.

 

 • Uppehålla god relation till universitet och dess personal.

 

 • Hålla ordning i Dropbox så relevanta dokument finns smidigt att tillgå.

 

 • Vara öppen för nya idéer, föreläsningar, åsiktsplank, events som kan uppmärksamma studentkårens huvuduppdrag.

 

Övrigt

 

Ha koll och sortera frekvent mailen: utbildningsbevakare@sektionencorax.se

 

Va rädd om de representanter som är med, se till att de blir uppmuntrade för deras insats och se till att de blir placerade i en funktion de trivs i!