Verksamhetsberättelse & budgetberättelse för året 2016/2017


Ladda ner dokument här:

Verksamhetsberättelse-2016-2017


Martin Gulin, ekonomiansvarig

Under året hade vi några oväntade utgifter främst i samband med

musikhjälpen och nytt sektionsrum (hyra och inredning).

Vi hade även oväntade inkomster: Avtal (som inte fakturerats tidigare år samt nytt avtal med Jusek) samt lopps och försäljning av overallmärken.

Under tiden jag satt på posten har tre olika ekonomer varit anställda på kansliet (Jacob, Matilde och Johanna). Detta, i kombination med ofakturerade avtal, har inneburit en hel del extraarbete och anpassning från min sida. Mot den bakgrunden har jag arbetat för att strukturera sektionens ekonomiska arbete genom att 1. Göra sektionen cashfri, 2. Upprätta minibudget för introduktionerna, 3. Ordnat nya rutiner gällande kvitton/fakturor. Jag har även konstant uppmanat övriga styrelsemedlemmar att spendera pengar, vilket trots tappra försök inte har varit tillräckligt för att vi ska gå med nollresultat. Därför har jag valt att höja budgeten för höstbudgeten från 30 till 60 tusen samtidigt som den nya hyran är högre än den gamla.

Kommande år hoppas jag samarbetet mellan KS och ekonomiansvarig kommer få mer kontinuerlig och strukturerad natur, samtidigt som jag har förståelse varför året sett ut som det gjort. Detta blir extra viktigt i samband med Lärarnas nya utskott.

 

Ellinor Alkvist, näringslivsansvarig

Mitt år började med att försöka förstå och styra upp en rätt så rörig post. I och med att jag inte fick någon direkt överlämning så tog det lite längre tid än vad jag trott att sätta mig in i allt. Därför har jag skrivit styrdokument för att nästa person på posten ska ha det lättare att snabbt komma igång med arbetet och även under årets gång punktat ner saker som gått bra, men också det som gått mindre bra, för att kunna förbättra det till nästa år och förmedla det vidare till nästa person.

Under året skrev jag två nya avtal, ett med Jusek och ett med IKEA (förhoppningsvis) och skrev även om avtal med PEVE-föreningen och Unionen. Avtalen gicks igenom både personligen, via telefon och via mail med utsatt kontaktperson hos våra samarbetspartners och även med ordförande och vice ordförande. Nu i efterhand önskar jag att jag hade hunnit med mer och hittat fler bra samarbeten för Corax. Det hade också varit bra att få en genomgång i avtalsskrivning redan från början.

Jag har varit kontaktperson med alla våra samarbetspartners och planerat både inför medverkan på introduktionen och bidrag till introduktionspåsar och även fungerat som en länk mellan dem och informationsansvarig gällande marknadsföring på våra digitala medier. Jag har även haft kontakt med externa parter i näringslivet, bland annat för att leta studenter till en Ledarskapsdag som Handelskammaren höll men också för att marknadsföra praktikplatser till våra program, och tagit hand om andra diverse förfrågningar.

Jag har hållit i två föreläsningar. En med Unionen som handlade om deras egen säljteknik DABA och en med Jusek som handlade om retorik. Båda föreläsningarna var bra, dock var det en svårighet att dra folk till båda föreläsningarna trots att de marknadsfördes i våra kanaler ett flertal gånger. All planering inför föreläsningarna har jag skött tillsammans med utsatt kontaktperson.

Under året har det suttit fem personer i ett näringslivsutskott. Två av dem har suttit i en projektgrupp tillsammans med Sesam för att planera Strateg Case Challenge, den årliga marknadsföringstävlingen som Corax och Sesam håller tillsammans med vår samarbetspartner Strateg. Två av dem har suttit med i en projektgrupp tillsammans med Sesam och TekNat för att planera Studenthalvan, ett välgörenhetslopp som hålls i maj. Det var första året som Corax var med och anhöll det. Den femte personen har fungerat lite som en allt-i-allo och planerade bland annat näringslivsutskottets dag när nya sektionsrummet öppnade. Utskottets utformning och arbetsuppgifter kan förbättras till nästa verksamhetsår och jag tycker att nästa ansvarig ska försöka delegera arbetet mer.

Jag har varit på styrelsemöten, sektionsmöten, årsmöten och andra diverse möten bland annat med andra sektioner och samarbetspartners under året. Jag har även suttit med på två möten med Karriärforum, ett forum för alla som är ansvariga för näringslivsfrågor som startades upp av Sesam. Jag har stått två gånger stått på medlemsveckan tillsammans med andra styrelsemedlemmar, och stod även tillsammans med Elin en dag på Campusmässan 2017.

Värt att tänka på till nästa verksamhetsår:

–       Se till att ha en god dialog med samarbetspartners och boka upp aktiviteter/föreläsningar så tidigt som möjligt, ha framförhållning

–       Skriv alltid utvärderingar oavsett hur stora eller små de är

–       Jobba på samarbetet med andra sektioner

–       Håll andra aktiviteter än bara föreläsningar

–       Se till att boka upp möte med generalerna en tid innan introduktionen för att stämma av när samarbetspartners kan vara med, det ska bli på rutin

–       Stäm av med ekonomiansvarig när nya avtal skrivs så att all information kring fakturering blir klar och tydlig

 

Elin Hessner, ordförande

Redan när vi blivit valda till styrelsen satte sig jag och vice ordförande Bill ner och pratade igenom lite förväntningar och beslutade vem som skulle ta ansvaret mot Örebro Studentkår och FUM och vem som skulle arbeta internt inåt mot styrelsen och institutionen. Vi beslutade att Bill skulle ansvara för ÖS-delen och att jag skulle ansvara för styrelsen internt och mot institutionen. Såhär i efterhand kan jag konstatera att det var ett mycket bra val då det blev en bra fördelning och balans av arbetsuppgifter. Sedan hade vi ett möte med den nya styrelsen som vi valde att ha innan sommaren för att gå igenom förväntningar och målsättningar. Eftersom både jag och Bill hade transparens som hjärtefråga när vi valdes så startade vi ett eget projekt där vi gjorde en broschyr med en presentation av styrelsen. Den lade vi sedan i introduktionspåsarna till introduktionen och tryckte upp fler exemplar för att lägga i sektionsrummet så att alla kunde kika i dem. Det som var roligt var också att hela styrelsen på ett eller annat sätt var involverade i höstintroduktionen som faddrar eller sergeanter, vilket bidrog till att vi kunde visa upp oss och marknadsföra styrelsen ännu enklare, samt få nystudenter att få upp ögonen för vidare engagemang inom sektionen.

 

Under verksamhetsåret har jag främst haft i uppgift att kalla till styrelsemöten och sektionsmöten, sett till att vi haft en målsättning, gått på institutionsledningsrådsmöten, deltagit i ordförandeforum som letts av Örebro Studentkår, sett till att stadgar följts och stöttat övriga styrelsen i sitt arbete. Redan i början av året fick vi höra ett rykte om att Campusbokhandeln skulle byta lokaler och jag såg till att kontakta universitetets lokalförvaltare. Efter mycket tjat och flera samtal fick vi veta att lokalen var ledig och efter ett sektionsmötesbeslut blev lokalen äntligen vår. Vi tillsatte en projektgrupp som ledamot Sofie fick hålla i för att styra upp inredningen för det nya sektionsrummet.

En annan del jag har försökt styra upp under verksamhetsåret är alla styrdokument. Bland annat har utvärderingar gjorts för aktiviteter som utskott/projektgrupper har haft, Dropbox har strukturerats upp och styrelsens arbetsbeskrivningar är uppdaterade.

En stor förändring som skett under verksamhetsårets gång är att Örebro Lärarstudenters förening gick över till att bli ett utskott under Corax. Detta var ett väldigt omfattande arbete som krävde mycket tid för diskussion, både i styrelsen men också i med Örebro Studentkår. Resultatet blev att det nu finns en policy för lärarutskottet och en arbetsbeskrivning för en ny post i Corax styrelse: ordförande för lärarutskottet. Vi har även sett till att stadgan har reviderats och uppdaterats med godkännande av sektionsmötet.

Nytt för verksamhetsåret 2016/2017 var också att vi provade att ha ett näringslivsråd och ett informationsråd. Det har mestadels fungerat bra och behövdes för att avlasta näringslivsansvarig och informationsansvarig. Därmed beslutade vi att i slutet av året skriva in råden i stadgan så det blev ett näringslivsutskott och ett informationsutskott. Vi tillsatte även en projektgrupp för Musikhjälpen när det var aktuellt i vintras, det hade dock kunnat planerats ännu bättre från vårt håll. I slutet valde vi att styra upp en tackfest för alla som på något sätt varit engagerade i sektionen, vilket blev väldigt uppskattat!

Vi har även som hela styrelsen suttit med och försökt haft inputs på alla de evenemang som har genomförts under året för att få dem så inkluderande och tilltalande till så många som möjligt. Det har varit ett viktigt arbete för oss som helhet och något som vi självklart kommer vilja skicka vidare till nästkommande styrelse att tänka på.

 

Slutligen är jag väldigt nöjd vad vi åstadkommit, det har varit en helt fantastisk resa och jag har personligen utvecklats enormt. Vi har varit ett riktigt bra gäng med bra diskussioner och bra engagemang! Värt att ta med  till nästa verksamhetsår:

 

  • Arbeta vidare på att etablera utskotten och se över möjligheter för vidare utveckling av sektionen.
  • Utveckla relationen med institutionen
  • Fortsätta arbeta med transparens och hitta nya lösningar för att engagera medlemmar

 

Bill Hall, Vice ordförande

Inledningsvis vill jag peka på att mycket av det arbete jag utfört har gjorts tillsammans med ordförande Elin. Anledningen till detta är att vi fann det viktigt att ha en transparens inom Corax, och varför då inte börja redan hos vice och ordförande. Arbetet som utgör båda posterna granskas då av två människor med två perspektiv på saker och ting vilket ofta ledde till en diskussion innan beslut fattades. Därför har mycket av det arbete, de diskussioner och de beslut som tagits gjorts gemensamt. Inte bara har Elin och jag fått lära oss mycket om varandras poster men även kommit fram till att vi lättare kan hantera utmaningarna som ställs på posterna som en duo.

Som Elin redan har nämnt valde vi dock att dela in vissa uppgifter specifikt på de våra olika poster, något vi menar är en förutsättning för ett gott arbete ska ske utifrån dessa specifika uppgifter. Jag fick därmed mycket av arbetet kring Örebro studentkår, kårstyrelsen och fullmäktige. Arbetet i kårstyrelsen har fungerat bra, där intresset hos respektive kårsektion samt Örebro studentkårs gemensamma intressen har varit spännande att diskutera. Detta arbete tar en hel del tid för den som sitter som Corax ledamot i styrelsen, men är värt varenda sekund. Tyvärr är det inte alltid lätt att förklara detta arbete för andra vilket gör att kårstyrelsens funktion och inverkan sällan förstås hos alla medlemmar. Samma sak gäller fullmäktige. Fullmäktigeledamoten och dess arbete är något av det viktigaste som finns i och för studentkåren för att få fram studenters åsikter. Genom en grundlig presentation av fullmäktiges funktion i början av verksamhetsåret under ett sektionsmöte, fanns förhoppningar om att förståelsen skulle öka. I efterhand borde denna presentation självklart ha gjorts för de nystudenter som även började på våren. Förhoppningar fanns även kring att göra arbetsbeskrivningar med Corax fullmäktige för att underlätta för kommande FUM och styrelse, något som tyvärr inte har hunnits med än.

 

Överlag är jag väldigt imponerad över det arbete både jag men framförallt vår styrelse har hunnit med. Framförallt känns det beslutet om ett nytt sektionsrum är en symbol för hur långt sektionen har kommit i sin helhet. Jag känner att jag klarat de mål jag hade på mig själv som vice ordförande, men känner ändå att jag hade velat göra mer. Däremot ska det sägas att både jag och Elin, och hela styrelsen för den delen, har arbetat hårt med att alltid finnas närvarande med en hjälpande hand för de andra i styrelsen som haft för mycket att göra. Detta är något jag hoppas framtida styrelser och framförallt framtida vice ordförande tar till sig: Att alltid vara närvarande och hjälpa resterande styrelse. Även om man sätter egna mål och uppgifter så låg för min del mycket arbete kring att hjälpa andra vid behov. I korthet har vi även lyckats ändra någorlunda i stadgan, startat olika projektgrupper, råd och slutligen utskott.

 

Slutligen hoppas jag att framtida styrelser utnyttjar ett gemensamt system, förslagsvis en gemensam digitalkalender för att inte krocka med respektive möten och evenemang. Detta skulle underlätta för alla i styrelsen. Vidare hoppas jag att kommande vice ordförande arbetar starkare med att informera om fullmäktige och dess funktion samt fortsätter att bygga på den transparens vi försökt skapa mellan styrelsen och kårsektionens medlemmar. Jag hoppas jag även att bättre information och fler dialoger sker mellan Örebro studentkår och de olika kårsektionerna för att underlätta och gynna det arbete Vice ordförande gör för Corax, att marknadsföra och skapas förståelse för FUM och ÖS. Avslutningsvis önskar jag likt ordförande, utbildningsbevakare och resterande styrelse att en bättre relation byggs med institutionen.  Nuvarande relation är bedrövlig vilket är ledsamt. HumUs har här en chans att lära känna sina studenter, de människor vars syfte det är att ge en god utbildning i en trygg miljö. För mig ter det sig märkligt hur en institution väljer att bortgå från möjligheten att utveckla ett samarbete med dess kårsektionen som företräder dess studenter. Situationen kan därför bara förbättras, något jag hoppas kommande styrelse arbetar hårt för att fastställa.

 

Natalie Morravej, Representant för Örebro Lärarstudenter

Under större delen av verksamhetsåret har jag funnits i styrelsen som en adjungerad deltagare. Detta har inneburit att jag inte inräknats i röstlängden men att jag kunnat deltaga i diskussionerna kring beslut. Som representant har meddelat resterande styrelsemedlemmar i Sektionen Corax om, den fram till i april dåvarande, föreningen Örebro Lärarstudenters (ÖLS) verksamhet samt jobbat med att förbereda en flytt från ÖLS som förening till ÖLS som utskott. Mina uppgifter inom styrelsen har varit att främja arbetet mot att blir det utskott ÖLS nu är genom att i små steg flytta över ansvaret för ÖLS verksamhet till del av Sektionen Corax. Eftersom det har funnits andra personer verksamma inom ÖLS har jag fungerat som en mellanhand mellan de beslut som gjort inom ÖLS och i LUN eftersom ÖLS haft representanter i LUN (Lärarnas utbildningsnämnd). Inom ÖLS har jag varit projektledare för ”Lärarexamen 2017” där jag upprättat nya rutiner kring hur avgående studenter kan välja att sätta upp eget examensfirande. Jag har också varit studentrepresentant för lärarnas examen hos Lärarutbildningens kansli, där jag medverkat i flertalet möten för att föra fram studenternas röster kring hur det officiella examensfirandet som arrangeras av Örebro Universitet ska utformas. Projektgruppen har under året planerat en sittning på slottet och dokumentation på detta finns till nästkommande projektgrupp. Gruppen har även haft en mindre fest.

Inom ramen för att främja samarbetet mellan Corax och ÖLS i väntan på att sektionsmötet i april skulle bli av arrangerade ÖLS en lärarpub i oktober som förmedlades genom Corax kanaler. Under vårterminen har arbetet främst varit hos projektgruppen men tid har även vigts till att finna nya studentrepresentanter till poster i bl.a sektionen Corax, LUN och VFU-gruppen. Vad som kunde gjorts bättre under detta verksamhetsår är itu tagandet med att föra över föreningen till utskott, men nu när detta är avklarat är det inte något nästkommande ordförande för ÖLS behöver lägga några tankar på. Det kunde även ha arrangerats fler mindre arrangemang för alla samtliga lärarstudenter i samarbete med Corax, t.ex. föreläsningar, fikastunder etc. Jag anser arbetet med att integrera ÖLS i Sektionen Corax som lyckat och detta var också mitt primära uppdrag, att sammanföra dessa parter.

 

Sofie Bodérus, Ledamot

Året inleddes i vanlig ordning med vår grymma introduktion. Styrelsen la fokus på att vara delaktiga i flera aktiviteter med målet att göra nystudenterna medvetna om deras förmåner samt rättigheter. Som ledamot var detta ett läge att ta täten och låta de andra styrelsemedlemmarna sätta sig in i deras uppgifter. Detta gjordes bland annat genom att hålla i stationer vid lekar och bjuda på kaffe vid studentlivsmässan.

En av ledamotens uppgift blev att vara ansvarig för medlemsveckorna. Här gällde de att förmedla information från Örebro studentkår, strukturera upp arbetet samt planeringen inför veckan.

Vidare in på terminen togs beslutet att Corax skulle flytta till ett nytt sektionsrum. Detta ansvar hamnade på ledamotens bord. En projektgrupp tillsattes och ett nytt rum tog form. Det blev många möten, både med projektgrupp, styrelse samt med de andra styrelseposterna som behövde ge samt få information.

Efter Corax flyttat och majoriteten av möblerna hamnat till rätta började arbetet med att få upp rutiner i hur rummet skulle skötas för att hålla sin fina standard. Det skapades både förhållningsregler samt lathundar för att skapa ett långsiktigt hållbart system.

Efter de sista kraven för att möjliggöra en fristående sektionsgrupp, skapades en ”sektionsrumsambassadörsgrupp”. Detta för att kunna skapa roliga event och bättre öppettider i sektionsrummet. Denna grupp har under tiden som fanns kvar på terminen, hållit i två frukostbufféer, två ”afterschools” samt ryckt in vid behov för styrelsen.

Innan styrelsen tackade för sig, så anordnades en tackfest, i syfte att tacka de som varit engagerade under årets lopp inom Corax. De som bjöds in var från alla olika utskott, projektgrupper samt de som på ett eller annat sätt har ställt upp och hjälpt till. Året avslutades därmed med ett ordentligt brak.

 

Ida Gustavsson & Erica Algotson, utbildningsbevakare

Utbildningbevakare – utbildningspolitiskt ansvar

Vi har under verksamhetsåret deltagit och representerat student rösten på Institutionsledningsråd och Skyddsrådsmöten.  Under året har vi fortsatt att utveckla utbildningsutskottets verksamhet då vi ansvarat och genomfört en rad aktiviteter som tillexempel en studiekväll, där frågor kring sammanhållning inom programmen lyftes och fler sociala aktiviteter efterfrågades.

Stor del av arbetet under hösten gick åt till att hitta studenter som ville delta i den nystartade programråden.  I råden ska studenter få en chans att tillsammans med representanter från universitet och arbetsliv, utveckla sin utbildning. Vi har stärkt samarbetet med institutionen genom projektet Lärar- och studentluncher där tyngdpunkt låg på frågor gällande pedagogiska metoder och val av undervisningsformer. Utvärdering pågår i skrivande stund men den första responsen har varit positiv från både studenter och deltagande lärare.

 

Verksamhetsberättelse – utbildningsbevakare studiemiljö

Under året har jag gått på skyddsombudsmöten där jag träffat vice ordförande på Örebro studentkår tillsammans med andra sektioner skyddsombud. Vi har diskuterat studiemiljöfrågor och även gått en skyddsrond tillsammans med representanter från universitetet. Jag har även tillsammans med Ida haft hand om utbildningsutskottet. Vi har haft möte ungefär två gånger per termin där vi diskuterat utbildning och frågor kring det. Detta har inneburit att vi värvat representanter till programråd, utbildningskollegium samt kursrepresentanter. Detta gjorde vi genom marknadsföring på sociala medier men också genom att vi gick ut i klasserna och frågade. Vi har även drivit projektet om Lärar-studentlunch och det kom igång under vt17. Det tog sin tid och var inte helt lätt men kul att det kom igång.

 

Maxine Wearing & Erica Algotson, introduktionsansvariga

I september tillträdde Maxine Wearing till posten som introduktionsansvarig i styrelsen i Corax. Axel Nyqvist var sittande och Maxine efterträdde Victor Parman.

Generalsarbetet inför vårintroduktionen drog igång direkt, efter höstens finsittning började vi generaler att planera inför vårintroduktionens finsittning. Vi hade första qrakemötet i början på oktober och under terminens gång gick vi på nio qrakemöten. Under terminen gick även vi generaler på en två-dagars ledarskapsutbildning i november. Där vi generaler samma månad höll i två fadderutbildningar. I takt med alla qrakemöten arbetade vi generaler aktivt  med faddersläpp, fadderval, planering av utbildningar, planering av fem faddermöten, ledning av fem faddermöten och självklart planering av hela introduktionens schema och kommunikationsplan.

Den 12 januari, kickade introduktionen igång och under introduktionens tre och en halv veckor höll vi generaler oss främst i bakgrunden. Under introduktionens aktiviteter låter vi faddrarna och sergeanterna göra det mesta av jobbet där vi generaler är bakom kulisserna och ser att de som nystudenterna får rätt information i god tid, att de släpps in där de ska vara och är på plats när de ska! Vi generaler är alltid med på aktiviteterna och träffar alla grupper under introduktionens aktiviteter.

I februari tillträde Erica Algotson, till posten som introduktionsansvarig i styrelsen i Corax. Maxine Wearing var sittande och Erica efterträdde Axel Nyqvist.

Generalsarbetet drog igång omgående med första qrakamötet i slutet av februari och en generalsutbildning i Finnåker i mars. Efter det höll vi två fadderutbildningar under april samtidigt som planeringen inför hösten tog ordentlig fart. Vi träffade alla krögare och började komma överens om höstens schema. Under qrakamötena började även det sektionsöverskridande schemat ta form. Vi började även hålla i våra egna faddermöten.

Vi fick tackla något som skulle kunnat blivit en kris i april då en dokumentär om introduktionen lades upp på internet. Vi generaler och andra Coraxare var med i dokumentären via intervjuer. Filmen, som blev enligt uppgift från universitetet väldigt vinklad, hade kunnat skada introduktionens rykte och varumärke. Vi tillkalla till krismöte med styrelsen samt möte med Anna Blomberg, introduktionsansvarig. Några dagar efter filmen kom upp tog en av grundarna bort den från servern.

Nu är vi inne i maj och våra fyra egna möten är avklarade. Kvar är det stora faddermötet tillsammans med alla andra sektioner. Vi har lite saker kvar att spika på schemat men vi är så gott som klara

 

Niclas Kammarbo, studiesocialt ansvarig

Vilka? Jag värvade ihop ett studiesocialt utskott redan innan sommaren 2016. Med hjälp av intervjuer valde jag först ut åtta personer till studiesociala utskottet. Under verksamhetsåret har jag sedan förstärkt utskottet i två omgångar, på hösten hade jag ett nytt intervjutillfälle där jag valde att ge 2 personer till plats i utskottet. På vårterminen valde jag att ge ytterligare 2 personer platser i utskottet. Alla utskottsmedlemmar har fått sin plats genom att söka när jag haft öppna sökningsperioder och har sedan blivit utvalda efter intervjuer.

 

Arbetsmetod? Vi har haft kontunerliga möten där vi gemensamt planerat vilka aktiviteter och event vi vill styra. Inför varje termin har vi haft en ungefärlig bild när och vad som ska arrangeras. Sedan har vi delegerat ut ansvarsområden för dessa aktiviteter/event där 2-3 personer i utskottet blir ytterst ansvarig för varje aktivitet/event. Det innebär att dessa personer har det yttersta ansvaret till aktiviteten/eventet och får agera arbetsledare. Där dom strukturerar upp arbetet kring förberedelserna till evenemanget och får delegera ut arbetsuppgifter till övriga utskottsmedlemmar. Jag som studiesocialt ansvarig har funnits med som en extra hjälpande hand kring varje aktivitet där jag hållit kontakt med ansvarsledarna för aktiviteten och sett till så att allt går bra med planerandet av aktiviteten. Samt hjälpt till att strukturera och planera aktiviteterna.

 

Våra aktiviteter och event: Vi har försökt att locka så många som möjligt till våra aktiviteter. För att det ska vara möjligt så har vårat mål varit att försöka att arrangera ett brett spektrum av aktiviteter där vi kombinerat nyktra aktiviteter med fester och sittningar.

 

Anordnade aktiviteter och events verksamhetsåret 2016/2017:

– Station på amazing race under introduktionen.

– Finsittning introduktionen 2016. 30 september 2016.

– Kårsektionsprojekt. Fiction fest i röda paviljongen och sedan kåren. 14 oktober 2016.

– Corax dodgeball-turnering. 26 oktober 2016.

– Corax  Masqurade Party. 5 november 2016.

– Corax Bumperball. 28 november 2016.

– Corax julsittning. 16 december 2016.

– Fulsittning med pensionärstema introduktionen VT17. 29 januari 2017.

–  Finsittning introduktionen VT17. 11 februari 2017.

– Kårsektionsprojektet. Lågstadiedisco tybblelokalen sedan Kåren. 10 mars 2017.

– Yoga med Corax. 5 april 2017.

– Bowling med Sesam. 24 april 2017.

– Corax sommarsittning. 5 maj 2017.

– Paintball med Corax. 21 maj 2017.

– Bollspel med studiesociala utskottet. Varje tisdag har vi arrangerat någon form av bollspel där alla coraxmedlemmar är välkomna att delta.

Det har varit viktigt för oss att det har varit ett väldigt brett spektrum av aktiviteter för att just kunna få in så mycket olika typer av medlemmar inom sektionen som det bara har varit möjligt. Vi har trott på att så länge vi anordnar olika typer av aktiviteter så ger vi fler chansen att kunna och vilja vara med och på så vis växer vi som sektion och är därmed även en mer inbjudande sektion som ser till allas rätt att kunna delta.

 

Felix Månsson, informationsansvarig

Jag har hanterat Corax sociala medier. Det har inneburit att skriva content anpassat för våra samarbetspartner, våra evenemang, aktiviteter och information om händelser som kommer från styrelsen eller parter med anknytning till styrelsen och sektionen. Jag har varit ansvarig för att bilder och information har kommit ut efter avtal och i rätt tid. Jag har jobbat med att utveckla informationen som skrivs i form av egenkomponerad text, bilder och filmer som anpassats efter inläggets syfte. Jag har beställt styrelsetröjor och tagit bilder på styrelsen och evenemang som styrelsen engagerat sig i. Jag har haft nära kontakt med övriga styrelsemedlemmar och medlemmar i nämndas utskott/råd för att före dem med hjälp vid utskick av deras information. Jag har skapat informationsrådet Corpus som har hjälpt mig med anpassad information där vi kunnat arbeta extra för att göra informationen roligare, snyggare och mer attraktiv för mottagarna. Jag har startat upp användningen av sektionens snapchat igen. Jag har styrt arbetet med att förnya Corax logga. Eftersom styrelsens arbete varit så pass engagerat har mycket information behövts läggas ut. Mer än jag räknade med. Därav blev vissa utskick försenade. Hemsidan har inte sköts tillräckligt bra då alla våra samarbetspartners inte funnits med explicit. Det var över min förmåga och jag hade inte tid att lära mig det arbetet. Hemsidan är under konstruktion nu med hjälp av Corpus och kommer att vara färdig innan vårt verksamhetsår är över. Jag har inte lyckats använda Instagram på det sättet som var mitt mål med egenkomponerade bilder och mer vardagsbeskrivningar av vad vi i styrelsen gör och jobbar med.

För tillträdande att tänka på:

Håll noga kontakt med resterande styrelse. Planera vad som ska ut när och var delaktig i diskussioner om kommande evenemang. På så sätt kan arbete och information utöver samarbetspartnernas enklast genomföras. Utnyttja informationsutskottet, allt arbete effektiviseras med hjälpande händer.

 

Gabriel Hällqvist, Sekreterare
Jag har under verksamhetsåret 16/17 i huvudsak protokollfört styrelsens interna möten samt våra sektionsmöten. Inför varje möte har jag samlat in styrelsemedlemmar punkter de vill diskutera eller besluta. Till en början rådde det lite oklarheter hur protokollen skulle formas, men att dela upp punkter till ”diskussion” och  ”beslut” är en god början. Jag rekommenderar att sekreteraren tar upp en sådan fråga, hur hen och styrelsen vill ha det, tidigt för att protokollen ska bli så enkla som möjligt att följa.
Insamlandet av punkter och när kallelsen skickas ut under året har varierat. Tumregeln att punkterna skulle in tre dagar innan mötet följdes allt som oftast inte. Många gånger på grund av mig personligen, men ibland av övriga styrelsemedlemmar som släpat med sina punkter. Om nästkommande sekreterare tycker detta är viktigt att bör hen vara väldigt tydlig och bra mycket hårdare än vad jag personligen har varit redan från dag ett!
En miss som jag tycker mig ha gjort är att inte delgett frånvarande styrelsemedlemmar viktiga beslut eller datum som tagits under möten. Protokollen som förts kommer oftast ut två veckor efter ett möte. Det kan vara en viktig funktion för nästkommande sekreterare.
Utöver möten har jag under året försökt stöttat övriga ledamöter så mycket som möjligt, allt från att ha inrett vårt nya sektionsrum en torsdagskväll till att köpa saft till sektionsmöten. Och en och annan kanna kaffe har också tillretts.